19.8.16

ഒരു രാത്രി കളഞ്ഞുപോയ -
പുഴയിലേക്ക് ഞാൻ
ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നു .
ഒരൊറ്റ ചുംബനത്തിൽ
കരിഞ്ഞുപോയ ഒരു തെരുവും
എന്നോടൊപ്പമുണ്ട് .

പണ്ട് ..
ഭൂതകാലം കുറേ മഷിക്കട്ടകളാക്കി
ഈ പുഴയിൽ ഒഴുക്കിയതാണ് .
വേരറ്റുപോയ ചില മരണങ്ങൾ
നിന്നിലേക്ക്‌  അന്ന്
അലിഞ്ഞു ചേർന്നത് ..
പിന്നീട്  അവ
വെളുത്തമീനുകളുടെ
ചിറകുകളായി മാറുന്ന
അദ്‌ഭുതക്കാഴ്ച ...
നമുക്കിടയിൽ
മൈൽകുറ്റികൾ പണിയലായിരുന്നു
പിന്നീട് എന്റെ ജോലി .

എന്റെ മഷിക്കട്ടകളേറ്റ്
നെഞ്ചു നീറിയ മീനുകളെല്ലാം
എന്നോ -
പൊരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടാകും
എന്നിട്ടും -
കരിഞ്ഞ തെരുവിനൊപ്പം
ഞാനെന്തിനാണ് വീണ്ടും .....