21.2.10

പകല്‍ വരാന്‍ വയ്കിയത് 
വകതിരിവില്ലാതെ തെണ്ടി തിരിഞ്ഞ രാത്രിയുടെ 
പരിന്നാമത്തെയോര്ത്താണ്.....
നിശബ്ധത കൂട്ടിവച്ചു കിളികളെയുരക്കി
ഒന്നില്‍ നിന്നും പുജ്യത്തിലേക്ക് പതുക്കെ 
വളരെ പതുക്കെ നീങ്ങിയാണ്‌  യുഗങ്ങള്‍ 
ഉണ്ടായത്........
കന്നുനീരുരഞ്ഞാണ്‌ ഉപ്പുപാറകള്‍  
ഉണ്ടായത്.......
ഇനിവരാനിരിക്കുന കാക്കത്തൊള്ളായിരം 
മിന്നാമിനുങ്ങിനെ കടമെടുത്താല്‍ പോലും
രാവിന് പകലിനെ സൃഷ്ടിക്കാനാവില്ല .......
എന്നിട്ടും പരിന്നാമത്തിന്റെ മറ്റേ അറ്റത്ത്
നിന്ന്  കരിമ്പുകകള്‍ സൃഷ്ടിച്ചു രാത്രി പകലിനെ 
മൂടുന്നു.....
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് 
പകല്‍ വീണ്ടും വയ്കുന്നു.........  
0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ