7.2.16

കനൽചിത്രങ്ങൾ

പാതിവെന്ത -
വാക്കിലും
ഇളകാത്ത കണ്ണിലും ,
ഇടിമുഴക്കത്തിൽ -
നിലച്ച ചിത്രങ്ങൾ
ഉടഞ്ഞ ചില്ലുകൾ
വെളുത്ത കരിപിടിച്ച മുഖങ്ങൾ
ഇത് ഒന്നാം ചിത്രം -

മിന്നൽ വെളിച്ചത്തിൽ
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് -
ഉഴറുന്നയമ്മ
കൊഴിഞ്ഞ മൌനങ്ങൾ
കോർത്തിണക്കുന്ന
ആരോ ഉപേക്ഷിച്ച കൈകൾ
ഒരു കുപ്പി വെള്ളം
വരികൾ നഷ്ടപ്പെട്ട കവിത
ഇത് രണ്ടാം ചിത്രം -

തുറന്ന ജാലകത്തിൽ
അവളുടെ -
പ്രാണന്റെ നിഴൽ
കൂർത്ത കാലൊച്ച
കനത്ത മഴയിൽ ,
ഒലിച്ചിറങ്ങിയ മറവിയിൽ
സിംഹഗർജ്ജനം
നിലച്ച ഹ്രദയത്തിൽ-
തെറ്റി നീങ്ങുന്ന സമയം
പറന്നകന്ന പക്ഷികൾ
ഇത് ഒടുവിലത്തെ ചിത്രം .

തീക്കണ്ണാൽ
ചുട്ടു പൊള്ളിക്കപ്പെടും മുൻപ്
വെന്ത മാംസത്തിനു
എഴുരുചികളുണ്ടെന്ന്
ആർത്തലക്കുന്നതിൻ മുൻപ്
അമ്മയ്ക്ക് കാഴ്ച -
തിരിച്ചുകിട്ടുന്നതിൻ മുൻപ്
അവൾക് പോകണം.

തന്റെ സ്വപ്‌നങ്ങൾ
പകച്ചു വീശുന്ന കാറ്റിന്
ഉറച്ച ശബ്ദം -
പറന്നകന്ന പക്ഷികൾക്
നിറം മാഞ്ഞ രക്തം
വറ്റിയ പുഴയ്ക്ക്‌
ഉണങ്ങാത്ത വ്രണങ്ങൾ
കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട ലോകത്തിന് -
നിനക്ക് ...

0 അഭിപ്രായ(ങ്ങള്‍):

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ